Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky společnosti PINYA s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Společnost PINYA s.r.o., IČ: 293 12 922, se sídlem Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 73455 (dále jen „Poskytovatel“), poskytuje za níže uvedených podmínek Uživatelům softwarový produkt „ PINYA Guard“ a s ním přímo související nezbytné aplikace (dále jen „předmětný SW“) a případně i služby související s provozem a správou předmětného SW (dále jen „Služby“).

1.2. Vztah Poskytovatele s Uživateli shora uvedeného předmětného SW a Služeb se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (dále jen „ Podmínky“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky pro užívání předmětného SW nebo technické podmínky užívání Služeb, které jsou obvykle umístěny na webových serverech Poskytovatele. Provedením Objednávky Uživatel prohlašuje, že se s těmito Podmínkami řádně a úplně seznámil a vyjadřuje s těmito Podmínkami a jejich použitím výslovný souhlas.

2. Definice

2.1. Poskytovatel. Poskytovatelem je společnost PINYA s.r.o., IČ: 293 12 922, se sídlem Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 73455.

2.2. Uživatel. Uživatelem předmětného SW a případně i Služeb je každá fyzická osoba-zaměstnavatel, nebo právnická osoba, která v souladu s těmito Podmínkami provedla Registraci, nebo každá osoba, která si objednala předmětný SW, nebo každá osoba, která má v souvislosti s předmětným SW přístup ke Službám.

2.3. Třetí osoba. Třetí osobou je jakýkoli subjekt odlišný od Poskytovatele, Uživatele.

2.4. Předmětný SW. Předmětným SW je softwarový produkt Poskytovatele označený jako „PINYA Guard“, který spočívá v regulovaném monitoringu zařízení s možností případného preventivního monitoringu přístupu ke konkrétním webovým stránkám nebo jiným funkcím a službám, a který slouží Uživatelům k ochraně jejich práv a oprávněných zájmů, zejména k ochraně majetku, zajištění bezpečnosti práce a dat a k zajištění prevence před deliktním jednáním zaměstnanců, které by mohlo mít za následek hrozbu sankcí pro zaměstnavatele, viz zejména problematika instalace nelegálního software, nedodržování ochrany osobních údajů a obchodních tajemství, nekalá soutěž, zneužití majetku zaměstnavatele, prevence trestní odpovědnosti atd. (dále také jako “účel předmětného SW”). Charakteristika a popis funkcí předmětného SW jsou umístěny na webových stránkách Poskytovatele.

2.5. Služby. Službami se rozumí služby související s provozem předmětného SW, které poskytuje a zajišťuje Poskytovatel pro Uživatele, a které spočívají v zajištění virtuálního prostoru na serveru (hosting, clouding) pro účely správy předmětného SW pro Uživatele a v zajištění této správy pro Uživatele.

2.6. Instalace. Instalací se rozumí zavedení klientské části programu předmětného SW do jednotlivých koncových zařízení Uživatele (PC, notebooky) podle počtu zakoupených licencí a jeho zprovoznění na koncových zařízeních. Instalaci provede Uživatel sám po obdržení přístupového licenčního kódu podle návodu umístěného na webových stránkách Poskytovatele, nebo si instalaci může objednat jako zvláštní zpoplatněnou službu při objednání předmětného SW. Instalaci serverové části zajišťuje Poskytovatel. Uživatel je povinen poskytnout Poskytovateli dostatečnou součinnost při Instalaci.

2.7. Ceník. Ceníkem se rozumí konkrétní rozpis aktuálních cen Poskytovatele za jednotlivé produkty, licence, doby platnosti licencí, Služby, Instalace a za případné další náklady spojené s poskytovanými službami. Aktuální Ceník je neustále umístěn na webových stránkách Poskytovatele a ceny jsou tedy kdykoli k nahlédnutí. Při konkrétním objednání budou ceny podle Ceníku automaticky zobrazeny v objednacím formuláři, takže Uživatel s nimi bude při tvorbě a provedení objednávky seznámen.

2.8. Monitorované zařízení. Monitorovaným zařízením je koncové zařízení Uživatele, na kterém je nainstalován předmětný SW.

2.9. Monitorovaná osoba. Monitorovanou osobou je kterákoli fyzická osoba, která využívá Monitorované zařízení.

2.10. Uživatelské rozhraní. Uživatelské rozhraní je webové rozhraní přístupné prostřednictvím sítě internet, prostřednictvím kterého Uživatel zejména spravuje své Licence, objednává nové produkty, nastavuje parametry předmětného SW, využívá a nastavuje Služby a získává další informace o produktech. Přístup k uživatelskému rozhraní je chráněn heslem, které zná jen Uživatel.

2.11. Autorizovaná mailová adresa Uživatele. Autorizovanou mailovou adresou Uživatele se rozumí mailová adresa evidovaná Poskytovatelem, která je zadána a ověřena při registraci Uživatele nebo následně Uživatelem aktualizována přes Uživatelské rozhraní. Uživatel je povinen zajistit, aby vždy šlo o aktuální a funkční adresu statutárního orgánu Uživatele - právnické osoby nebo adresu samotného Uživatele - fyzické osoby. Doručení datové zprávy na tuto adresu se považuje za plnohodnotné doručení Uživateli. Odeslání datové zprávy z této adresy na kteroukoli adresu Poskytovatele se považuje za závazný úkon učiněný přímo Uživatelem vůči Poskytovateli. Zaručený elektronický podpis se na takových zprávách nevyžaduje.

2.12. Licenční certifikát. Licenčním certifikátem je dokument s přístupovým licenčním kódem, který doručí Poskytovatel Uživateli po úplném zaplacení sjednané ceny, a který umožní Uživateli aktivaci (zprovoznění) předmětného SW a Služeb.

2.13. Prodloužení Licence. Prodloužením Licence se rozumí nové trvání Licence bezprostředně navazující na skončení předchozího období trvání již objednané Licence Uživatele.

2.14. Přiobjednání Licence. Přiobjednáním Licence se rozumí objednání nových Licencí za situace, kdy ještě neskočilo trvání již dříve objednaných Licencí Uživatele.

2.15. Smlouva. Smlouvou se rozumí smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem založený na základě potvrzené Objednávky, jehož obsah je definován Objednávkou a těmito Podmínkami. Součástí Smlouvy je Smlouva o poskytnutí Licence k předmětnému SW, jejíž obsah je definován těmito Podmínkami.

2.16. ZoOÚ. ZoOÚ znamená zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

3. Registrace uživatele a Objednávka

3.1. Registrace. Pro možnost nabytí uživatelských práv k předmětnému SW je nezbytné provedení Registrace a následné Objednávky. Registrace je nezbytná i pro přístup k dalším službám poskytovaným registrovaným osobám. I v případě, že kterákoli Služba pro její užívání (i jen omezené) nevyžaduje provedení Registrace či Objednávky, řídí se užívání Služby těmito Všeobecnými smluvními podmínkami. Uživatel je i v takovém případě povinen se s těmito Podmínkami seznámit a vyslovuje s těmito Podmínkami souhlas zahájením užívání Služeb. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání jakýchkoli Služeb od Poskytovatele a Poskytovatel je oprávněn v takové situaci odepřít poskytování Služeb.

3.2. Registrační formulář. Registrace se provádí vyplněním a odesláním registračního formuláře umístěného na webových stránkách Poskytovatele. Registrační formulář je oprávněna vyplnit a odeslat pouze osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům a oprávněna jednat za osobu, která má zájem o Objednání předmětného SW. Při Registraci je Uživatel povinen uvést správné a úplné údaje o osobě Uživatele i o osobě, která provádí registraci, které jsou označené za povinné (dále jen „Povinné osobní údaje“). Provedením registrace potvrzuje osoba provádějící registraci splnění a správnost všech podmínek uvedených v předchozích větách tohoto bodu. Bez poskytnutí Povinných osobních údajů není možné dokončit Registraci a objednat produkt či služby Poskytovatele. Uživatel je srozuměn s tím, že některé z poskytnutých údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu ZoOÚ a dává výslovný souhlas s jejich sdělením Poskytovateli a s jejich uchováváním ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. Udělení tohoto souhlasu je nezbytnou podmínkou pro dokončení a provedení registrace. Souhlas Uživatel vyjadřuje zaškrtnutím políčka „ Souhlasím s poskytnutím osobních údajů, s jejich uchováváním a se zasíláním obchodních sdělení“, které je umístěno v registračním formuláři. Ostatní údaje poskytuje Uživatel dobrovolně. Poskytnuté údaje může Uživatel kdykoli doplnit, změnit či upravit. Na poskytnuté údaje se použijí ustanovení níže v čl. 5. Podmínek.

3.3. Registrační proces. Registrace se provádí na webové stránce Poskytovatele příslušné k danému nabízenému produktu či službě, kde je přesně popsán registrační proces. Po provedení registrace bude Poskytovatelem zaslán potvrzující mail na Autorizovanou mailovou adresu Uživatele, v němž bude Uživatel vyzván k dokončení registrace prostřednictvím odkazu. Použitím tohoto odkazu Uživatelem (tzv. odkliknutím) bude registrační proces ukončen a završena autorizace Autorizované mailové adresy Uživatele. Po ukončení registračního procesu může Uživatel provést Objednávku předmětného SW a případných dalších služeb a bude mít přístup k manuálu předmětného SW a dalším informacím na Uživatelském rozhraní.

3.4. Objednávka. Objednávka se provádí vyplněním a odesláním objednacího formuláře umístěného na webových stránkách Poskytovatele a přístupného po Registraci. Objednací formulář je oprávněna vyplnit a odeslat pouze osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům a oprávněna jednat za osobu, která má zájem o Objednání předmětného SW. Provedením Objednávky potvrzuje osoba provádějící Objednávku splnění a správnost všech podmínek uvedených v předchozí větě tohoto bodu. V Objednávce objednávající uvede konkrétní produkt, o který má zájem, počet licencí, dobu platnosti licence a případně zda má zájem o zajištění provedení Instalace ze strany Poskytovatele. Dále je možné následně přiobjednat počet licencí či prodloužit dobu platnosti licencí. Součástí Objednávky bude i zobracení konkrétní ceny objednávaných produktů a služeb.

3.5. Souhlas s Podmínkami. Před dokončením Objednávky je Uživatel povinen seznámit se s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami. Udělení souhlasu je nezbytnou podmínkou pro dokončení a provedení Objednávky a pro užívání předmětného SW a Služeb. Souhlas Uživatel vyjadřuje zaškrtnutím políčka „Seznámil jsem se a souhlasím s Všeobecnými smluvními podmínkami“, které je umístěno v objednacím formuláři.

3.6. Smlouva. Po provedení Objednávky Uživatelem obdrží Uživatel elektronické potvrzení od Poskytovatele o přijetí Objednávky. Okamžikem doručení uvedeného elektronického potvrzení Uživateli je založen smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem, který se řídí Objednávkou a těmito Podmínkami. Tento vztah se v Podmínkách nazývá Smlouvou. Součástí elektronického potvrzení bude zálohová faktura se splatností 7 dní, po jejímž uhrazení (tzn. po připsání celé sjednané ceny na účet Poskytovatele) bude Uživateli zaslán doporučenou zásilkou do jeho sídla podnikání (či na jinou, v Objednávce zadanou adresu) Licenční certifikát s přístupovým licenčním kódem pro Instalaci a zprovoznění předmětného SW. V případě, že zálohová faktura nebude uhrazena ve lhůtě splatnosti, není Poskytovatel Objednávkou vázán a Smlouva zaniká.

3.7. Aktivace předmětného SW. Po obdržení přístupového licenčního kódu je Uživatel povinen prostřednictvím obdrženého kódu aktivovat předmětný SW podle návodu umístěného na webových stránkách Poskytovatele a po opětovném potvrzení Podmínek získá možnost provést nebo nechat provést Instalaci.

3.8. Rozšíření údajů. Poskytovatel je oprávněn kdykoli v budoucnu v souvislosti s předmětným SW a poskytováním Služeb změnit rozsah Povinných osobních údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o Uživateli. Uživatel bere na vědomí, že bez poskytnutí takových dalších Povinných osobních údajů nebudou moci být nadále Služby užívány. V takovém případě je Poskytovatel oprávněn Uživateli zrušit platnost licencí (odstoupit od smlouvy) či neumožnit přístup k jednotlivým Službám, jejichž užívání je podmíněno sdělením těchto dalších údajů.

3.9. Uživatelské heslo a jeho ztráta. V rámci registračního procesu si Uživatel volí uživatelské jméno (login) a heslo pro přístup do Uživatelského rozhraní a k dalším službám. V případě ztráty či zapomenutí či zneužití hesla Uživatele je Poskytovatel oprávněn vygenerovat pro Uživatele na jeho žádost nové heslo, které Poskytovatel zašle Uživateli na Autorizovanou mailovu adresu Uživatele, s čímž Uživatel výslovně souhlasí. Uživatel je povinen toto heslo bezodkladně změnit tak, aby byl opět zajištěn přístup ke Službám výlučně Uživateli.

4. Práva a povinnosti

4.1. Prohlášení Uživatele. Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že

a. je plně způsobilý k právním úkonům / má právní subjektivitu,

b. nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům,

c. jeho způsobilost k právním úkonům nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami a užívání předmětného SW a Služeb,

d. veškeré údaje, které při Registraci poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

e. se před objednáním seznámil s prezentací předmětného SW na webových stránkách Poskytovatele, s jeho charakteristikou, funkcemi a možnostmi, a že bude užívat předmětný SW v souladu s jeho účelem,

f. používání předmětného SW a Služeb ze strany Uživatele za podmínek uvedených v těchto Podmínkách bude v souladu s právními předpisy České republiky,

g. si je vědom, že je plně v jeho možnostech a na jeho odpovědnosti (nastavením parametrů předmětného SW), aby zajistil provozování a používání předmětného SW v souladu s právními předpisy a zejména s právními předpisy na ochranu osobních údajů monitorovaných osob a jejich soukromí,

h. se před zahájením užívání předmětného SW a Služeb důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto Podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,

i. si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování Služeb může ztratit dočasně či trvale přístup k obsahu zpracovávaných informací předmětným SW.

4.2. Obecné Závazky Uživatele. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:

a. neprovede Registraci, pokud by jejím provedením ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů jiných států, než je Česká republika,

b. nebude používat předmětný SW a Služby, pokud by jejich použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů jiných států, než je Česká republika,

c. bude používat předmětný SW a Služby pouze k účelu, k němuž jsou určeny,

d. pro přístup ke Službám nebude využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rozhraní než Uživatelské rozhraní poskytnuté za tím účelem Poskytovatelem,

e. zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a pro přístup ke Službám, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné Třetí osobě,

f. zajistí (technicky nastavením volitelných možností předmětného SW) důvěrnost veškerých identifikačních údajů a osobních údajů všech monitorovaných osob a ochranu všech těchto dat,

g. pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli Třetí osobou, okamžitě to sdělí Poskytovateli,

h. bude prokazatelně předem (před započetím monitoringu) informovat všechny monitorované osoby o skutečnosti, že Uživatel užívá monitorovaná zařízení a provede dostatečné poučení monitorovaným osobám s ohledem na jejich oprávněné zájmy, případně zavede vnitřní opatření k práci s monitorovanými zařízeními,

i. nebude se v souvislosti s užíváním předmětného SW a Služeb dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání,

j. nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo předmětný SW a Služby (nebo sítě a servery připojené ke Službám),

k. se podrobně seznámí s uživatelským manuálem k předmětnému SW a jeho případnými aktualizacemi, které jsou dostupné na webových stránkách Poskytovatele.

4.3. Smlouva o poskytnutí Licence. Poskytovatel za níže uvedených podmínek poskytuje Uživateli Licence k předmětnému SW a Uživatel tyto Licence za níže uvedených podmínek přijímá:

4.3.1. Pokytnutí Licencí je podmíněno v případě první Objednávky úplným zaplacením sjednané ceny Uživatelem a doručením Licenčního certifikátu Uživateli. V případě prodloužení či přiobjednání Licencí je podmíněno úplným zaplacením sjednané ceny Uživatelem.

4.3.2. Licence Uživateli. Poskytovatel uděluje Uživateli licenci k užívání předmětného SW jako úplatnou, nepřevoditelnou, časově omezenou a nevýhradní licenci k užití Služeb (dále jen „Licence“). Licence je udělena pouze v rozsahu sloužícímu k řádnému a obvyklému užití předmětného SW a Služeb Poskytovatele, a to s omezeními dle čl. 4.3.3 těchto Podmínek. Licence opravňuje Uživatele instalovat a užívat klientskou část předmětného SW pouze na takovém počtu koncových zařízení, ke kterému byla Licence udělena. Licence je přenosná na jiné zařízení Uživatele za podmínky, že Uživatel klientskou část předmětného SW z původního zařízení odinstaluje a ukončí v systému předmětného SW registraci původního zařízení.

4.3.3. Omezení Licence Uživateli. Kromě případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách Uživatel nesmí pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat, distribuovat, sdělovat Třetím osobám, jinak rozšiřovat, předávat, pronajmout, půjčovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, poskytovat podlicence, převádět nebo prodávat jakékoli informace, originál či rozmnoženiny předmětu Licence Uživateli, ani vytvářet souborná, či odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat předmětný SW a Služby k jakýmkoli účelům odporujícím těmto Podmínkám nebo platným právním předpisům. Uživatel nesmí Služby využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu předmětného SW, nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů zajišťovaných Poskytovatelem nebo jeho partnerem, nebo rušit používání těchto serverů nebo Služeb Třetími osobami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli rozmnoženiny předmětného SW (ani pro osobní potřebu), jakékoli materiály či informace týkající se Služeb, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Poskytovatelem nebo jeho partnerem.

4.3.4. Trvání Licence. Licence je Poskytovatelem udělována na dobu 6, 12 či 24 měsíců, a to dle volby Uživatele. Trvání veškerých Licencí Uživatele končí ve stejný okamžik. Trvání Licence lze následně prodloužit (opět na 6, 12 či 24 měsíců, dle volby Uživatele), a to opět s účinností od zaplacení celé sjednané ceny za objednané prodloužení a počet prodlužovaných licencí. V případě přiobjednání Licencí v průběhu trvání již zakoupených Licencí Uživatel výslovně souhlasí s tím, že dojde k prodloužení doby trvání všech již dříve Uživatelem zakoupených Licencí tak, aby všechny Licence u jednoho Uživatele končily ve stejném termínu. Uživatel tak výslovně souhlasí, že kromě ceny přiobjednaných Licencí uhradí i poměrnou část ceny (dle aktuálního Ceníku v době přiobjednání dalších Licencí) za prodloužení doby trvání již předtím zakoupených Licencí. Doba trvání Licence počíná u první Objednávky Uživatele běžet ode dne aktivace první Licence (na prvním monitorovaném zařízení). V případě přiobjednání či prodlužování Licencí počíná nová doba trvání Licence běžet ode dne připsání sjednané ceny na účet Poskytovatele, nedohodnou-li se Uživatel a Poskytovatel jinak. Uživatel bere na vědomí, že ke dni skončení trvání Licence ukončí Poskytovatel přístup k předmětnému SW, ukončí poskytování Služeb. Po uplynutí 5 dní po zániku Licence provede Poskytovatel výmaz všech dat na serverech, které zajistil pro poskytování Služeb. Je na Uživateli, aby si případnou zálohu dat pro své účely (při dodržení příslušných právních předpisů) zajistil vlastními technickými i finančními prostředky. V případě, že nedojde k zaplacení jakékoli sjednané ceny ze strany Uživatele, nevzniká Poskytovateli jakákoli povinnost, zejména zaslat přístupový licenční kód, prodloužit Licenci, či poskytovat Služby, a Poskytovatel může od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli nároků ze strany Uživatele.

4.3.5. Počet Licencí. Pro každé monitorované zařízení je nezbytná samostatná Licence. Maximální počet Licencí pro jednoho Uživatele není stanoven. Uživatel však musí mít vždy nejméně 3 platné Licence .

4.4. Práva k ochranným známkám a jinému duševnímu vlastnictví. Uživatel bere na vědomí, že na základě těchto Podmínek není oprávněn užívat obchodní firmu Poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky Poskytovatele.

4.5. Obsah sítě Uživatele. Pokud Poskytovatel v souvislosti s poskytováním Služeb získá přístup k textům, obrázkům, videu, autorským dílům či jinému obsahu sítě Uživatele (včetně tzv. screenshotů), nezískává Poskytovatel jakákoli vlastnická práva k takovému obsahu sítě Uživatele. Uživatel bere výslovně na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn se se zprostředkovaným obsahem sítě Uživatele seznámit a nakládat s ním výlučně v rozsahu nezbytném pro plnění jeho povinností vyplývajících z poskytování Služeb, přičemž je povinen zajistit zachování mlčenlivosti a ochranu veškerých takto zpřístupněných dat Uživatele a monitorovaných zařízení. Uživatel výslovně souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn obsah sítě Uživatele a veškerá data v ní kopírovat, a to výlučně v souvislosti s poskytováním Služeb a vždy pouze v nezbytném rozsahu (za účelem zajištění funkční zálohy dat Uživatele).

4.6. Zásady chování Uživatele.

4.6.1. Porušování právních předpisů. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním předmětného SW a Služeb a souhlasí s tím, že předmětný SW a Služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele anebo Poskytovatele, s pravidly používání předmětného SW a Služeb Poskytovatele a jeho oprávněnými zájmy, těmito Podmínkami jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím elektronických sítí.

4.6.2. Uživatel je povinen vždy respektovat práva Poskytovatele, zejména při nakládání s poskytovanou Licencí k předmětnému SW, a dále práva monitorovaných osob, zejména při nakládání s jejich osobními a příp. citlivými údaji.

4.6.3. Uživatel zejména nesmí:

4.6.3.1. užívat předmětný SW a kteroukoli Službu v rozporu s těmito Podmínkami nebo v rozporu s platnými právními předpisy,

4.6.3.2. užívat předmětný SW a kterékoli Služby způsobem způsobilým poškodit Poskytovatele,

4.6.3.3. zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást předmětného SW či Služby, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Služeb,

4.6.3.4. vyvolat dojem, že objednatelem či Uživatelem předmětného SW a Služby je jiná právnická nebo fyzická osoba, než objednatel či Uživatel, nebo vytvářet registrace a objednávky jménem jiného či neexistujícího subjektu,

4.6.3.5. porušovat práva Poskytovatele nebo Třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech.

4.7. Přerušení poskytování služeb, odstoupení od smlouvy. V případě, že Uživatel užívá předmětný SW či kteroukoli Službu Poskytovatele v rozporu s těmito Podmínkami, nebo v případě, že mu tak bude nařízeno příslušným orgánem, má Poskytovatel právo kdykoli, bez předchozího upozornění a bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele přerušit poskytování Služeb, a to až do zjednání nápravy. Poskytovatel má rovněž právo odstoupit od této Smlouvy. Odstoupením zanikají veškeré Licence a povinnosti Poskytovatele dle Smlouvy. Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení Poskytovatele Uživateli. Poskytovatel ukončí poskytování Služeb a provede výmaz veškerých dat Uživatele. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že porušení shora uvedených zákazů může vést k uvedeným následkům.

4.8. Neaktivní SW. Nepoužívání předmětného SW ze strany Uživatele, tzn. pokud Uživatel nepoužije poskytnutý přístupový licenční kód k předmětnému SW, nemá vliv na povinnost Uživatele zaplatit celou sjednanou cenu za objednaný počet licencí k předmětnému SW a nemá vliv na dobu trvání Licence.

5. Ochrana osobních údajů

5.1. Osobní údaje a citlivé údaje. Osobními údaji se rozumí informace o Uživateli a monitorované osobě, na základě kterých lze Uživatele a monitorovanou osobu přímo či nepřímo identifikovat. Citlivými údaji se rozumí informace o Uživateli a monitorované osobě vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.

5.1.1. Rozsah osobních údajů. V souladu s čl. 3. Podmínek vyžaduje Poskytovatel v rámci Registrace Povinné osobní údaje. Uživatel může dobrovolně dle svého uvážení sdělit Poskytovateli další nepovinné údaje.

5.1.2. Rozsah citlivých údajů. Poskytnutí jakýchkoli citlivých údajů není povinné. Poskytovatel po Uživateli nevyžaduje ani nebude vyžadovat jakékoli citlivé údaje. Pokud Uživatel zpřístupní Poskytovateli v rámci Služeb jakékoli citlivé údaje, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení.

5.2. Ochrana Osobních údajů. Poskytovatel shromažďuje a uchovává Uživatelem zpřístupněné zadané Osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Poskytovatel chrání dostupnými prostředky Osobní údaje Uživatele i monitorovaných osob. Poskytovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy Třetích osob.

5.2.1. Poskytovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy Třetích osob, v důsledku nichž tyto Třetí osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých Uživatelů či monitorovaných osob a/nebo k příslušné databázi Poskytovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní Třetím osobám.

5.2.2. Uživatel prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů Třetích osob.

5.3. Omezení nakládání s údaji. Poskytovatel nebude zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje Uživatele či monitorovaných osob způsobem, který by byl v rozporu s těmito Podmínkami.

5.4. Zpracování osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je v rámci poskytování Služeb (tj. v rámci hostingu, coudingu) zpracovatelem údajů z monitorovaných zařízení, nikoli jejich správcem. Uživatel je jakožto správce údajů povinen provést případná oznámeni či zajistit si příslušné souhlasy či povolení v souladu s platnými právními předpisy. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat údaje a data jednotlivých monitorovaných osob pouze za účelem poskytování Služeb podle těchto Podmínek a dle pokynů Uživatele a v nezbytném rozsahu pro účely svého dalšího softwarového vývoje při dodržení všech opatření k ochraně údajů a dat monitorovaných osob, s čímž Uživatel výslovně souhlasí.

5.5. Souhlas uživatele se zpracováním Osobních údajů. Provedením Registrace (tj. vyplněním registračního formuláře, zaškrtnutím políčka a odesláním vyplněného registračního formuláře) uděluje Uživatel v souladu s ustanoveními ZoOÚ souhlas se zpracováním Osobních údajů poskytnutých dle těchto Podmínek Poskytovateli jako správci těchto údajů, za účelem identifikace Uživatele při užívání služby Registrace. Uživatel dále uděluje souhlas s dalším marketingovým zpracováním Osobních údajů, zejména pro cílení reklamy Uživatelům Služeb a zasílání obchodních sdělení.

5.6. Předávání Osobních údajů. Provedením aktivace předmětného SW uděluje Uživatel Poskytovateli souhlas k předání Osobních údajů a veškerých ostatních dat Uživatele a monitorovaných osob smluvním partnerům, kteří provozují servery pro účely poskytování Služeb (hostingu, cloudingu). Poskytovatel je povinen tyto osoby zavázat k povinnosti zabezpečení případně předaných Osobních údajů a ostatních dat proti jejich zneužití v minimálně stejném rozsahu jako Poskytovatel.

5.7. Doba udělení souhlasu. Uživatel uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním a předáváním Osobních údajů na dobu 10 (deseti) let, resp. do úplného vypořádání práv a povinností vyplývajících z Užívání Služeb, neodvolá-li svůj souhlas dříve. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele zpracovávat Osobní údaje Uživatele a monitorovaných osob po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

5.8. Odvolání souhlasu. Souhlas Uživatele se zpracováním Osobních údajů dle tohoto čl. 5. Podmínek je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli po Registraci tento souhlas písemně odvolat. Po odvolání souhlasu Poskytovatel zajistí, aby Osobní údaje Uživatele byly z databáze zlikvidovány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány, či šířeny za účelem dalšího poskytování Služeb. V takovém případě se na Uživatele nebudou vztahovat ta ustanovení Podmínek, která jsou podmíněna poskytnutím souhlasu. Tím není dotčena povinnost a právo Poskytovatele zpracovávat Osobní údaje Uživatele po dobu nezbytnou k vypořádání vzájemného vztahu s Uživatelem a po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. V případě odvolání souhlasu Uživatele je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy s Uživatelem odstoupit a ukončit tak s účinností od doručení odstoupení Uživateli smluvní vztah, pokud by nebyl schopen dále zajistit poskytování Služeb.

5.9. Přístup Uživatele k údajům. Uživatel má od okamžiku provedení Registrace právo kdykoliv požádat Poskytovatele o informaci o zpracovávání svých Osobních údajů. V takovém případě Poskytovatel poskytne Uživateli informace v rozsahu stanoveném ZoOÚ. Pokud se Uživatel domnívá, že Poskytovatel zpracovává jeho Osobní údaje v rozporu se ZoOÚ, má právo požádat Poskytovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Poskytovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Uživatel je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

5.10. Poskytnutí Osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může být povinen poskytnout Osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). Poskytovatel je dále oprávněn, bude-li to nezbytné, zpřístupnit Osobní údaje k ochraně práv Poskytovatele nebo jeho partnera, nebo k ochraně osobní bezpečnosti Uživatele nebo Třetích osob.

6. Fakturace

6.1. Po provedení Objednávky ze strany Uživatele bude Poskytovatelem Uživateli zaslána zálohová faktura znějící na částku odpovídající ceně počtu objednaných Licencí a délky jejich trvání a případné Instalace. K celkové ceně bude připočteno DPH v zákonné výši, nestanoví-li zákon jinak. Splatnost zálohové faktury činí 7 dní. Neprodleně po úplném uhrazení ceny zálohové faktury bude Uživateli zaslána řádná faktura a Licenční certifikát s přístupovým licenčním kódem k předmětnému SW.

6.2. Další fakturace bude prováděna v případě dalších Objednávek Uživatele, kterými objedná nové Licence, prodloužení stávajících Licencí, přiobjednání Licencí, Instalace, či další Služby. Poskytovatel vždy při potvrzení Objednávky zašle zálohovou fakturu, po jejímž úplném uhrazení bude neprodleně Uživateli zaslána řádná faktura a poskytnuty Objednané Licence či Služby. Splatnost zálohové faktury činí 7 dní. Pokud nebude zálohová faktura včas uhrazena, Objednávka zaniká. Ceny budou fakturovány dle aktuálního Ceníku Poskytovatele platného ke dni objednání ze strany Uživatele. K celkové ceně bude připočteno DPH v zákonné výši, nestanoví-li zákon jinak.

7. Instalace

7.1. Uživatel v rámci Objednávky vždy zvolí, zda objednává Instalaci od Poskytovatele či nikoli. V pochybnostech se má za to, že Instalaci neobjednal.

7.2. V případě, že si Uživatel neobjedná Instalaci předmětného SW od Poskytovatele, obdrží Licenční certifikát, a to doporučenou zásilkou zaslanou do svého sídla/místa podnikání příp. na jinou adresu, kterou výslovně sdělí Poskytovateli v Objednávce.

7.3. Podrobný postup a návod k Instalaci najde Uživatel na webových stránkách Poskytovatele. Pokud Instalaci na koncových zařízeních provádí Uživatel, plně odpovídá za provedení Instalace.

7.4. V případě, že Instalace Uživatelem nebude úspěšná a nedojde ke zprovoznění předmětného SW a Služeb, zajistí Instalaci na žádost Uživatele Poskytovatel, a to za cenu Instalace dle Ceníku platného ke dni objednání Instalace podle počtu koncových zařízení určených k Instalaci či zprovoznění předmětného SW a Služeb. Uživatel je povinen poskytnout Poskytovateli dostatečnou součinnost.

7.5. Uživatel může provedení Instalace předmětného SW a zprovoznění Služeb objednat od Poskytovatele přímo při provedení Objednávky, a to za cenu Instalace dle Ceníku platného ke dni objednání Instalace podle počtu objednaných Licencí. Uživatel i v tomto případě obdrží Licenční certifikát, a to buď doporučenou zásilkou zaslanou do svého sídla/místa podnikání příp. na jinou adresu, kterou výslovně sdělí Poskytovateli v Objednávce, nebo osobně proti písemnému potvrzení samotného Uživatele (resp. jeho statutáního orgánu) při Instalaci v provozovně Uživatele. Poskytovatel je povinen provést Instalaci neprodleně po zaplacení (tj. nejpozději do 10 pracovních dnů) za podmínky dostatečné součinnosti poskytnuté ze strany Uživatele.

7.6. V případě Prodloužení Licence nebo Přiobjednání Licence nebude Licenční certifikát opět zasílán Uživateli poštou, ale změnu doby trvání Licencí a jejich počtu provede Poskytovatel nastavením v serverové části předmětného SW s tím, že licenční kód uvedený na Licenčním certifikátu je i nadále platný pro dosavadní i nové Licence Uživatele.

8. Poskytování Služeb, práva a povinnosti stran

8.1. Uživatel bere na vědomí, že při poskytování Služeb zajišťuje Poskytovatel virtuální prostor zpravidla na serverech Třetích osob k uložení veškerých dat Uživatele a dat z monitorovaných zařízení získaných činností předmětného SW.

8.2. Při poskytování Služeb Poskytovatel zajišťuje Uživateli správu předmětného SW (tzn. u Uživatele aktualizaci předmětného SW; na serverové části předmětného SW provoz operačního systému, správu databáze a její optimalizaci). Ve vztahu k obsahu zprostředkovaných dat Uživatele a dat z monitorovaných zařízení je však Poskytovatel pouze zpracovatelem, což Uživatel bere na vědomí. Správcem dat je Uživatel a z tohoto titulu je povinen plnit povinnosti stanovené správcům příslušnými právními předpisy.

8.3. Parametry předmětného SW je možné libovolně nastavovat dle konkrétních potřeb Uživatele. Konkrétní parametry si v rámci předmětného SW nastavuje přímo Uživatel. Poskytovatel výslovně upozorňuje Uživatele, že je nutné parametry nastavit tak, aby neporušovaly příslušné právní předpisy, zejména předpisy na ochranu osobních údajů monitorovaných osob.

8.4. Poskytovatel prohlašuje, že výstupy z předmětného SW instalovaného u Uživatele, jsou mu zprostředkovány v rámci šifrovacího zabezpečení, a že tedy nemá přístup ke konkrétním screenshotům monitorovaných zařízení. Poskytovatel upozorňuje, že monitoruje činnost Monitorovaných zařízení a neověřuje přitom, zda Monitorované zařízení v danou chvíli užívá konkrétní Monitorovaná osoba. Informace o Monitorovaných zařízeních jsou pro Poskytovatele tedy anonymní. Omezení přístupu Monitorovaných osob k Monitorovaným zřízením, jejich identifikaci při užívání Monitorovaného zařízení a následné ztotožnění zajišťuje Uživatel, např. nastavením uživatelských účtů a sledováním přihlášení/odhlášení Monitorované osoby apod.

8.5. Uživatel bere na vědomí, že veškerá data z monitorovaných zařízení budou Poskytovatelem uložena po dobu 90 dní od jejich zpřístupnění Poskytovateli a následně budou smazána a zlikvidována. Po tuto dobu také Poskytovatel zajistí dostatečné zálohování dat pro případ technické poruchy na serveru. Je na Uživateli, aby si případnou zálohu dat pro své účely (při dodržení příslušných právních předpisů) zajistil po uplynutí uvedené doby 90 dní vlastními technickými i finančními prostředky. Ustanovení tohoto odstavce platí jen pro dobu trvání Licence. Uchování dat v případě zániku Licence řeší odst. 4.3.4 těchto Podmínek.

8.6. Poskytovatel sleduje, zda serverová část předmětného SW pracuje. Poskytovatel není schopen sledovat a nesleduje, zda pracují klientské části předmětného SW. To je věcí Uživatele. Pokud Uživatel zjistí špatnou funkci nebo poruchu kterékoli části předmětného SW, je povinen to Poskytovateli bez zbytečného odkladu ohlásit. V případě poruchy nebo výpadku serverové části předmětného software zajišťuje opravu Poskytovatel. Poruchu nebo výpadek v činnosti klientské části předmětného SW řeší Uživatel (např. přeinstalací, opravou nastavení atd.). V případě zájmu si může Uživatel tuto službu objednat u Poskytovatele, a to za cenu dle aktuálního Ceníku.

8.7. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za výpadky systému v důsledku vyšší moci, tzn. v důsledku objektivních skutečností, které nemohl předpokládat ani ovlivnit jejich existenci či trvání. Výpadek systému v důsledku vyšší moci nezakládá Uživateli právo na náhradu škody či na slevu ceny.

8.8. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn provádět krátkodobé tzv. technické odstávky, a to i opakovaně (pro účely údržby či upgrade systému). Poskytovatel Uživatele vždy na technickou odstávku včas předem upozorní mailem. Technická odstávka nezakládá Uživateli právo na náhradu škody či na slevu ceny.

9. Řešení sporů a rozhodné právo

9.1. Všechny případné spory vzniklé v souvislosti s poskytnutím předmětného SW nebo s poskytováním Služeb budou strany primárně řešit dohodou. Pokud nebude dohoda mezi stranami možná, je dána pravomoc k rozhodnutí českým soudům, a to věcně příslušnému soudu podle místa sídla Poskytovatele.

9.2. Smluvní vztah a právní vztahy z něho vyplývající podléhají výlučně českému právnímu řádu. Právní vztahy účastníků se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

10. Mlčenlivost

10.1. Mlčenlivost. Poskytovatel je povinen dodržovat mlčenlivost o veškerých informacích získaných o Uživateli nebo z monitorovaných zařízení, nebo zpřístupněných v souvislosti s poskytováním Služeb. Tyto informace zejména nesmí zpřístupnit jakékoliv Třetí osobě a ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby. Výjimkou jsou konkrétní případy, kdy ke zveřejnění dá předem Uživatel písemný souhlas, nebo kdy je zveřejnění či použití vyžadováno právními předpisy či orgány veřejné správy. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost i po zániku smluvního vztahu. Stejná povinnost mlčenlivosti se v plném rozsahu vztahuje i na případné jiné osoby, které provozují servery k zajištění Služeb pro Uživatele. Poskytovatel je povinen plnění této povinnosti smluvně zajistit.

10.2. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na případy vzájemného sporu mezi Poskytovatelem či jeho partnerem a Uživatelem.

10.3. Uživatel bere na vědomí, že povinností mlčenlivosti není Poskytovatel vázán dle příslušných právních předpisů, zejména v oblasti trestněprávní (povinnost překazit spáchání trestného činu).

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy. Odchylná ujednání ve Smlouvě (Objednávce) mají přednost před zněním Podmínek.

11.2. Ustanovení Smlouvy lze měnit, doplňovat a rušit jen po vzájemné dohodě smluvních stan, a to písemně formou dodatků.